Tính Năng

Đào Rương Tân Sửu 

 • Cách Đào
  1k kim phiếu/1 lần
  - Phần Thưởng ( random 1 trong các thứ sau)
  vũ khí 76 opt random
  vũ khí 86 opt random
  vũ khí 96 opt random
  đại định hồn
  quân công vinh dự
  x100 mảnh thiên cang
  x20 mảnh thiên môn
  X10 hào hiệp lệnh
  vé tiếu y vàng
  bùa 13
  bùa 14
  bùa 15
  Linh Ngọc
  mật tịch tiêu dao
  phối phương vô hạ hào hiệp nón
  phối phương vô hạ hào hiệp áo
  phối phương vô hạ hào hiệp quần
  phối phương vô hạ hào hiệp vũ khí
  phối phương vô hạ hào hiệp ngọc
  trứng linh thú cao
  ngũ linh quy nguyên đơn
  mật tịch x20 theo hệ phái
  tinh hoa uẩn linh 6
  X5 tẩy tâm 5
  X5 luyện lô 5
  X10 thái nhất lệnh
  địa long giáp
  ma lang giáp
  viêm linh bố
  huyền viêm cương
  lưu li kim
  thiên cang lệnh
  thiên môn kim lệnh
  hỏa phụng linh
  vô hạ hào hiệp lệnh ( nón)
  vô hạ hào hiệp lệnh ( áo)
  vô hạ hào hiệp lệnh ( quần)
  vô hạ hào hiệp lệnh ( vũ khí)
  vô hạ hào hiệp lệnh ( ngọc)
  túi khai thái trang bị tam dương ( mở ra kim xà 5 chọn 6 opt max chỉ số)
  1 cặp nhẫn vô cực, minh tinh chi giới

  • các mốc thưởng

  • 500  1 món hào hiệp vô hạ nón

  • 1000 1món hào hiệp vô hạ áo

  • 1500 1 hào hiệp vô hạ quần

  • 2000 1 vô hạ hào hiệp vũ khí

  • 3000 1 hhvh trang suc

  • 4000 1 hhvh trang suc 

  • 4500 10 hoa phung linhChưởng quản kính bút