Tính Năng

Đua Tốp

  • Đua Tốp


TỐP

ĐIỀU KIỆN

PHẦN THƯỞNG

2 BỘ TRANG BỊ NGUYÊN SOÁI ( 1 tống 1 liêu)

3TR2 CÔNG TRẠNG

(CÓ QUÂN HÀM NGUYÊN SOÁI)

30 THIÊN CANG LỆNH

30 THIÊN MÔN KIM LỆNH

1 BỘ TRANG BỊ HỎA PHỤNG NGUYÊN SOÁI

( KHÔNG BAO GỒM VŨ KHÍ)

1 THÚ CƯỠI CHIẾN TƯỢNG NGUYÊN SOÁI (vĩnh viễn)

5 MẬT TỊCH X20 THEO HỆ PHÁI

200 TẨY TÂM 5

200 LUYỆN LÔ 5

DANH HIỆU NGUYÊN SOÁI ( ĐẸP)

4 BỘ TRANG BỊ TƯỚNG QUÂN

( 2 TỐNG 2 LIÊU)

2TR8 CÔNG TRẠNG

( CÓ QUÂN HÀM TƯỚNG QUÂN)

20 THIÊN CANG LỆNH

20 THIÊN MÔN KIM LỆNH

1 BỘ TRANG BỊ HỎA PHỤNG TƯỚNG QUÂN

( KHÔNG BAO GỒM VŨ KHÍ)

1 THÚ CƯỠI MÈO (vĩnh viễn)

5 MẬT TỊCH X20 THEO HỆ PHÁI

150 TẨY TÂM 5

150 LUYỆN LÔ 5

DANH HIỆU TƯỚNG QUÂN( ĐẸP)

TỐP 1 20 HỆ PHÁI

2TR CÔNG TRẠNG

10 THIÊN CANG LỆNH

10 THIÊN MÔN KIM LỆNH

LỆNH BÀI HÀO HIỆP VÔ HẠ 6 MÓN ( VŨ KHÍ , QUẦN , ÁO , MÃO , 2 NGỌC)

1 THÚ CƯỠI MÈO (vĩnh viễn)

X5 MẬT TỊCH THEO HỆ PHÁI

100 TẨY TÂM 5

100 LUYỆN LÔ 5
DANH HIỆU TRƯỞNG MÔN PHÁI ( ĐẸP)

 

Chưởng quản kính bút