Tính Năng

Danh Hiệu Bang Hội

 

Danh hiệu Bang hội

 • Danh hiệu Bang hội có thể kích hoạt tại giao diện Bang hội.
 • Tăng cấp danh hiệu Bang hội sẽ tiêu hao Đồng Tế Chi Nguyện, vàng và điểm cống hiến.
Cấp danh hiệuTên danh hiệuHiệu quả danh hiệu
1Kết Nghĩa

 • Sinh lực tăng 10.000
 • Phòng thủ bạo kích tăng 10
 • Giảm sát thương bạo kích tăng 10
2Huề Thủ

 • Sinh lực tăng 12.000
 • Phòng thủ bạo kích tăng 12
 • Giảm sát thương bạo kích tăng 15
3Kim Lan

 • Sinh lực tăng 14.000
 • Phòng thủ bạo kích tăng 14
 • Giảm sát thương bạo kích tăng 20
4Tề Tâm

 • Sinh lực tăng 16.000
 • Phòng thủ bạo kích tăng 16
 • Giảm sát thương bạo kích tăng 25
5Đồng Hưởng

 • Sinh lực tăng 18.000
 • Phòng thủ bạo kích tăng 20
 • Giảm sát thương bạo kích tăng 40
6Phó Hỏa

 • Sinh lực tăng 20.000
 • Phòng thủ bạo kích tăng 25
 • Giảm sát thương bạo kích tăng 50
7Quần Hùng

 • Sinh lực tăng 25.000
 • Phòng thủ bạo kích tăng 30
 • Giảm sát thương bạo kích tăng 60
8Hợp Mưu

 • Sinh lực tăng 30.000
 • Phòng thủ bạo kích tăng 35
 • Giảm sát thương bạo kích tăng 70
9Chí Khí

 • Sinh lực tăng 35.000
 • Phòng thủ bạo kích tăng 40
 • Giảm sát thương bạo kích tăng 80
10Đồng Cừu

 • Sinh lực tăng 40.000
 • Phòng thủ bạo kích tăng 50
 • Giảm sát thương bạo kích tăng 100

Chưởng quản kính bút