Tính Năng

Đào Rương Tân Sửu


🔰Rương Tân Sửu

Rương Tân Sửu,Cơ Hội Sở Hữu Trang Bị Siêu Mạnh Siêu Nhanh

 • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 24/04/2021.
 • Nội dung cập nhật chi tiết như sau:
 • Nguyên Liệu :

 • 500 kim phiếu /1 lần đào

  • Phần Thưởng ( random 1 trong các thứ sau có thể giao dịch)

  • vũ khí 76 opt random

  • vũ khí 86 opt random

  • vũ khí 96 opt random

  • đại định hồn

  • quân công vinh dự

  • x100 mảnh thiên cang

  • x20 mảnh thiên môn

  • lôi hổ tinh phách

  • bùa 13

  • bùa 14

  • bùa 15

  • ma đao thạch 3

  • ma đao thạch 2

  • ma đao thạch 1

  • mật tịch tiêu dao

  • trứng linh thú cao

  • mật tịch x20 theo hệ phái

  • Uẩn Linh 7 random

  • X20 thái nhất lệnh

  • X10 tẩy tâm 5

  • X10 luyện lô 5

  • địa long giáp

  • ma lang giáp

  • viêm linh bố

  • huyền viêm cương

  • lưu li kim

  • huy nguyệt thạch

  • huyết bồ đề

  • x1 tẩy tâm 6

  • x1 luyện lô 6

  • thiên cang lệnh

  • thiên môn kim lệnh

  • Thanh Long Hồn

  • Mũ Ẩm Huyết

  • Áo Ẩm Huyết

  • Quần Ẩm Huyết

  • Vũ Khí Ẩm Huyết

  • Ngọc Ẩm Huyết ramdon 1 trong 4 ngọc

  • nhẫn vô cực , minh tinh chi giới 1 cặp luôn

  • 3 món thiên hạ vô song

  • các mốc thưởng(Xong)

  • 500  1 món ẩm huyết Nón theo kiểu hình gd được

  • 1000 1 món ẩm huyết Áo theo kiểu hình gd được

  • 1500 1 món ẩm huyết Quần theo kiểu hình gd được

  • 2000  2 món ẩm huyết ngọc theo kiểu hình gd được

  • 2500 2 món ẩm huyết ngọc theo kiểu hình gd được

  • 3000 1 món ẩm huyết vũ khí Theo Hệ Phái gd được

  • 3500 5 cặp tmkl tcl

  • 4000 10 cặp tmkl tcl

  • 4500 20 thanh long hồn + 500 thái nhất lệnh + 5 cặp tcl tmkl

  • 5000 1 nhẫn thiên địa 1 nhẫn nhật nguyệt + 20 cặp thiên cang thiên môn

  • 6000 3 món thiên hạ vô song + 30 cặp thiên cang thiên môn
Chưởng quản kính bút