Tính Năng

Even Đại Lễ Pháo Hoa

NPC : ĐẠI SỨ SỰ KIỆN TẠI BIỆN KINH(172/186) 

Chưởng quản kính bút