Tính Năng

Hỗ Trợ Tân Thủ Chiến Long V2

 - Gia nhập môn phái

-3 sét kim xà 5 ( nội , ngoại , đa dụng +10 ) opt random ( khóa k gd đc)
-10k danh vọng , 10k sư môn

-kinh mạch và danh hiệu võ tôn

-1 thiên cang lệnh,1 thiên môn kim lệnh (khóa)

-50 vàng  

-nhận 40 hoàng kim đại ngân phiếu

-thiết tinh 4  1000 cái // 

-chuyển sinh 7 cấp 99 ( và danh hiệu cs7 ngạo thế vô song)


- GMitem Tân Thủ


- Trang Bị ( tất cả nhận đều khóa k gd đc)

 • nhận trang Hỏa Phụng Tướng Quân ( yêu cầu quân hàm tướng quân ) +0 ( tiêu hao 50 tmkl 50 tcl “ chỉ nhận đc 1 lần duy nhất tại npc thương nhân bảo rương ” )//

 • nhận trang bị hỏa phụng nguyên soái ( yêu cầu quân hàm nguyên soái) +0 ( tiêu hao 100 thiên cang lệnh , 100 thiên môn kim lệnh )/

 • nhận trang bị kim xà 3 +10 //

 • nhận trang bị kim xà 4 +10 //

 • nhận trang bị hỗ trợ buff +10 //

 • nhận trang bị chiến cuồng +10 //

 • nhận trang bị diệu dương +10 //

 • nhận trang bị linh đồ +10 //

 • nhận lệnh bài hào hiệp vô hạ ( 6 món)  //

- Vật phẩm


 • nhận ấn chuyển sinh

 • nhận đá quý 1-6 ( mỗi loại 100v) 

 • nhận băng thạch , mảnh băng thạch

 • tài liệu cường hóa ( cục +7 , tiểu định hồn )

 • nhận thuốc lắc ( lag 7x x999 và 999 bánh ngô) ( không thể phi shop)

 • nhận máu ( thất điền x999 mỗi loại) ( không thể phi shop)

 • nhận uẩn linh x48 ul 5

 • nhận 1000 ma tinh

 • 100.000 ngân phiếu

 • nhận luyện lô , tẩy tâm 1,2,3,4

 • nhận 10 đồng tiền vàng

- Mật tịch 

 • nhận mật tịch môn phái ( x5 mật tịch x15 theo hệ phái 1 lăng ba vi bộ toàn tập )

 • nhận yếu quyết

 • luyện nhanh mật tịch đang trang bị

- Nhận thú cưỡi

- Phục sinh thú cưng //

 • nhận điểm linh lực 

 • nhận trứng linh thú trung ( x100)

 • nhận kim ngọc diệp

- Thao Tác Kinh Mạch 

                      - nhận chân khí //

                      - nhận kinh mạch đồng nhân x100

                      - tẩy kinh mạch // Chưởng quản kính bút