Tính Năng

Vận Tiêu 2.0

 

 •  Vận Tiêu  //

 • thời gian vận tiêu 22h- 24h hàng ngày

 • phần thưởng vận tiêu tiêu hao 100 thiên kiêu lệnh

 • hoàng gia : 1 vũ khí 96 opt random ( có thể giao dịch) và random 1 trong các thứ sau
  - 2 quấn mật tịch x25 % ( theo hệ phái )
  - 4 tẩy tâm 6
  - 4 luyện lô 6
  - 20 kinh mạch ngân nhân
  - siêu siêu siêu hiếm nhận được nhẫn vô cực hoặc nhẫn minh tinh

 •  Cơ Mật : 1 vũ khí 86 opt random ( có thể giao dịch) và random 1 trong các thứ sau
  - 2 quấn mật tịch x25 % ( theo hệ phái )
  - 3 tẩy tâm 6
  - 3 luyện lô 6
  - 15 kinh mạch ngân nhân

 • Quan Trọng : 1 vũ khí 86 opt random ( có thể giao dịch) và random 1 trong các thứ sau
  - 1 quấn mật tịch x25 % ( theo hệ phái )
  - 2 tẩy tâm 6
  - 2 luyện lô 6
  - 10 kinh mạch ngân nhân

 • thường : 1 vũ khí 76 opt random ( có thể giao dịch) và random 1 trong các thứ sau
  - 1 quấn mật tịch x25 % ( theo hệ phái )
  - 1 tẩy tâm 6
  - 1 luyện lô 6
  - 5 kinh mạch ngân nhân

 • cướp tiêu 

 • cướp tiêu nhận được 500 kim phiếu và 1 tẩy tâm 6 hoặc 1 luyện lô

Chưởng quản kính bút