Tính Năng

Trồng cây Bát nhã lớn

 

Trồng cây Bát nhã lớn

Thời gian & điều kiện tham gia

            - Thời gian tham gia : Mọi thời điểm trong ngày.
           - Điều kiện : Cần có cây bát nhã lớn cách nhận từ tiệm kim phiếu hoặc đánh boss xanh.


                    Phần thưởng

 • Mỗi lần trồng cây bát nhã lớn sẽ nhận ngay đươc :
 • 10.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Sau khi thu hoạch cây bát nhã lớn sẽ nhận được:
  • 100.000.000 điểm kinh nghiệm.
  • 3 khiêu chiến lệnh.
  • 10 mảnh thiên cang và 2 mảnh thiên môn.
  • Và ngẫu nhiên nhận 1 trong các phần thưởng sau:

Phần thưởng ngẫu nhiên
1 Thái nhất lệnh1 Tẩy tâm thạch cấp 5
1 Bàn long bích 1 Luyện lô thiết cấp 5
3 Tẩy tâm thạch cấp 53 Luyện lô thiết cấp5
1 Hòa thị bích Hộp mật tịch siêu cấp ( mt 25% )

Chưởng quản kính bút