Tính Năng

Uy Hổ Xuất Chiến

 Thập đại môn phái võ lâm đang ngày càng hoàn thiện tinh hoa võ học của bổn môn, khắp thiên hạ, hàng vạn nhân sĩ đã sẵn sàng tranh tài cao thấp. Cùng lúc đó, trang bị Uy Hổ bất ngờ xuất hiện, thắp thêm hào khí, khiến nghĩa sĩ giang hồ càng thêm phấn khởi.

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 9/9/2021.
 • Nội dung: Cập nhật công thức nâng cấp trang bị Uy Hổ .
 • Điều kiện: Nhân vật phải mặc trang bị Thanh Long Tướng hoặc Thanh Long Soái trên người mới có thể tiến hành thao tác nâng cấp lên trang bị Uy Hổ.

Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm II

Hỏa Phụng Tử

  • Vị trí: Tuyền Châu (181/176).
  • Chức năng: Nâng cấp trang bị Uy Hổ.

Nâng cấp Uy Hổ Tướng Quân

 • Nhân sĩ đối thoại với Hỏa Phụng Tử để mở giao diện Tiệm Trang Bị UY HỔ.
 • Sau đó chọn dòng trang bị mong muốn để tiến hành nâng cấp.
 • Công thức nâng cấp trang bị Uy Hổ Tướng Quân hiện tại như sau:
Công thức nâng cấp

Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:

 • 03 Thiên Cang Lệnh.
 • 03 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 40 Thái Nhất Lệnh.
 • 01 Uy Hổ Hồn.
 • 01 trang bị Thanh Long Tướng Quân +7 trở lên như bảng dưới:
Trang bị nâng cấpThành côngThất bại
Thanh Long Tướng Quân
Chiến Khôi +7
Uy Hổ Tướng Quân
Chiến Khôi +0
 • Mất 03 Thiên Cang Lệnh.
 • Mất 03 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Mất 40 Thái Nhất Lệnh.
 • Mất 01 Uy Hổ Hồn.
 • Nhận lại trang bị Thanh Long Tướng Quân tương ứng, giữ nguyên độ cường hóa
 • Nhận được 01 Uy Hổ Tinh Hoa.
Thanh Long Tướng Quân
Chiến Giáp +7
Uy Hổ Tướng Quân
Chiến Giáp +0
Thanh Long Tướng Quân
Chiến Trang +7
Uy Hổ Tướng Quân
Chiến Trang +0
Thanh Long Tướng Quân
Chiến Bài
Uy Hổ Tướng Quân
Chiến Bài
Thanh Long Tướng Quân
Chiến Kỳ
Uy Hổ Tướng Quân
Chiến Kỳ
Thanh Long Tướng Quân
Chiến Phù
Uy Hổ Tướng Quân
Chiến Phù

Lưu ý

 • Trang bị Thanh Long mang đi nâng cấp không cần mở khóa an toàn.
 • Sau khi nâng cấp, các Đá Quý, hiệu quả Tiểu Định Hồn và Đại Định Hồn sẽ biến mất.
 • Trang bị Uy Hổ nhận được sẽ phải đục lỗ và khảm Đá Quý lại từ đầu.
 • Sau khi nâng cấp, dù thành công hay thất bại thì trang bị nhận về cũng sẽ ở trạng thái không khóa an toàn.Hình minh họa thuộc tính Uy Hổ Tướng Quân

Hợp thành vũ khí Uy Hổ Tướng Quân sơ cấp
 • Vũ khí Uy Hổ Tướng Quân được chia thành Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp.
 • Nhân sĩ có thể trực tiếp đến gặp NPC Hỏa Phụng Tử để sở hữu Vũ khí Uy Hổ Tướng Quân Sơ cấp theo 2 cách sau:
Nguyên liệu nâng cấpThành công
 • 40 Uy Hổ Tinh Hoa.
 • 200 Thái Nhất Lệnh.
1 vũ khí Uy Hổ Tướng Sơ cấp +0
 • 1 vũ khí Thanh Long Tướng Cao cấp +7
 • 10 Thanh Long Tinh Hoa.
1 vũ khí Uy Hổ Tướng Sơ cấp +0
Nâng cấp vũ khí Uy Hổ Tướng Sơ cấp lên Trung cấp

Tiêu hao các vật phẩm và nguyên liệu sau:

 • Có trang bị vũ khí Uy Hổ Tướng Quân Sơ cấp +7 trở lên trên người.
 • 20 Thiên Cang Lệnh.
 • 20 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 250 Thái Nhất Lệnh.
Nâng cấp vũ khí Uy Hổ Tướng Trung cấp lên Cao cấp

Tiêu hao các vật phẩm và nguyên liệu sau:

 • Có trang bị vũ khí Uy Hổ Tướng Quân Trung cấp +7 trở lên trên người.
 • 30 Thiên Cang Lệnh.
 • 30 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 200 Thái Nhất Lệnh.

Hình minh họa vũ khí Uy Hổ Tướng Quân Sơ - Trung - Cao cấp

Nâng cấp Uy Hổ Nguyên Soái

 • Nhân sĩ đối thoại với Hỏa Phụng Tử để mở giao diện Tiệm Trang Bị Uy Hổ .
 • Sau đó chọn dòng trang bị mong muốn để tiến hành nâng cấp.
 • Công thức nâng cấp trang bị Uy Hổ Nguyên Soái hiện tại như sau:
Công thức nâng cấp

Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:

 • 05 Thiên Cang Lệnh.
 • 05 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 60 Thái Nhất Lệnh.
 • 02 Thanh Long Hồn.
 • 01 trang bị Thanh Long Nguyên Soái +7 trở lên như bảng dưới:
Trang bị nâng cấpThành côngThất bại
Thanh Long Nguyên Soái
Chiến Khôi +7
Uy Hổ Nguyên Soái
Chiến Khôi +0
 • Mất 05 Thiên Cang Lệnh.
 • Mất 05 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Mất 60 Thái Nhất Lệnh.
 • Mất 02 Uy Hổ Linh.
 • Nhận lại trang bị Thanh Long Nguyên Soái tương ứng, giữ nguyên độ cường hóa
 • Nhận được 01 Uy Hổ Tinh Hoa.
Thanh Long Nguyên Soái
Chiến Giáp +7
Uy Hổ Nguyên Soái
Chiến Giáp +0
Thanh Long Nguyên Soái
Chiến Trang +7
Uy Hổ Nguyên Soái
Chiến Trang +0
Thanh Long Nguyên Soái
Hiệu Kỳ
Uy Hổ Nguyên Soái
Hiệu Kỳ
Thanh Long Nguyên Soái
Lệnh Kỳ
Uy Hổ Nguyên Soái
Lệnh Kỳ
Thanh Long Nguyên Soái
Hổ Phù
Uy Hổ Nguyên Soái
Hổ Phù
Thanh Long Nguyên Soái
Hiệu Phù
Uy Hổ Nguyên Soái
Hiệu Phù

Lưu ý

 • Trang bị Thanh Long mang đi nâng cấp không cần mở khóa an toàn.
 • Sau khi nâng cấp, các Đá Quý, hiệu quả Tiểu Định Hồn và Đại Định Hồn sẽ biến mất.
 • Trang bị Thanh Long nhận được sẽ phải đục lỗ và khảm Đá Quý lại từ đầu.
 • Sau khi nâng cấp, dù thành công hay thất bại thì trang bị nhận về cũng sẽ ở trạng thái không khóa an toàn.


Hình minh họa thuộc tính Uy Hổ Nguyên Soái

Hợp thành vũ khí Uy Hổ Nguyên Soái sơ cấp
 • Vũ khí Uy Hổ Nguyên Soái được chia thành Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp.
 • Nhân sĩ có thể trực tiếp đến gặp NPC Hỏa Phụng Tử để sở hữu Vũ khí Uy Hổ Nguyên Soái Sơ cấp theo 2 cách sau:
Nguyên liệu nâng cấpThành công
 • 80 Uy Hổ Tinh Hoa.
 • 400 Thái Nhất Lệnh.
1 vũ khí Uy Hổ  Soái Sơ cấp +0
 • 1 vũ khí Thanh Long Soái Cao cấp +7
 • 10 Uy Hổ Tinh Hoa.
1 vũ khí Uy Hổ  Soái Sơ cấp +0
Nâng cấp vũ khí Uy Hổ Soái Sơ cấp lên Trung cấp

Tiêu hao các vật phẩm và nguyên liệu sau:

 • Có trang bị vũ khí Uy Hổ Nguyên Soái Sơ cấp +7 trở lên trên người.
 • 30 Thiên Cang Lệnh.
 • 30 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 350 Thái Nhất Lệnh.
Nâng cấp vũ khí Uy Hổ Soái Trung cấp lên Cao cấp

Tiêu hao các vật phẩm và nguyên liệu sau:

 • Có trang bị vũ khí Uy Hổ Nguyên Soái Trung cấp +7 trở lên trên người.
 • 45 Thiên Cang Lệnh.
 • 45 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 400 Thái Nhất Lệnh.

Hình minh họa vũ khí Uy Hổ Nguyên Soái Sơ - Trung - Cao cấp

Nguồn gốc Uy Hổ Hồn

 • Người chơi đối thoại với Hỏa Phụng Tử để mở giao diện Tiệm Trang Bị Thanh Long.
 • Có thể chọn bất kì dòng chọn nào để đổi Thanh Long Hồn.
 • 1 Uy Hổ Hồn = 4 Hỏa Phụng Linh + 8.000 Vàng.
 • 1 Uy Hổ Hồn = 2 Thanh Long Hồn + 4.000 Vàng.
 • Uy Hổ Hồn sau khi đổi có thể giao dịch.


Các thuộc tính hỗ trợ hệ phái của trang bị Uy Hổ

Để nhân sĩ có thể nắm rõ hơn về loại trang bị mới này, Bổn Trang xin công bố dòng thuộc tính ẩn cuối cùng - thuộc tính hỗ trợ hệ phái. Chi tiết như sau:

Hệ pháiThuộc tính
Thiếu Lâm Võ TôngNộ khí tiêu hao của Vô Ảnh Cước giảm 1.
Thiếu Lâm Tục GiaThời gian choáng của Đạt Ma Vũ Kinh tăng lên 5 giây.
Thiếu Lâm Thiền TôngThời gian định thân của Bất Động Minh Vương Chú tăng lên 3 giây.
Đường MônSát thương của Truy Tâm Tiễn, Mãn Thiên Hoa Vũ và Bạo Vũ Lê Hoa Châm tăng thêm 30%.
Cái Bang Tĩnh YSử dụng Tỏa Hầu Cầm Nã Thủ sẽ khiến kẻ địch bị giảm 100% thủ ngoại trong 4 giây.
Cái Bang Ô YBá Vương Tạ Giáp sẽ khiến mục tiêu giảm 25% sức tấn công.
Nga My Tục GiaHiệu quả của chiêu Dư Âm Nhiễu Lương Công và Khúc Nghệ Tĩnh tăng lên gấp 2 lần.
Nga My Phật GiaGiãn cách sử dụng của Thanh Âm Phạn Xướng giảm 5 giây, đồng thời khiến kẻ địch định thân 5 giây.
Võ Đang Đạo GiaTốc độ thi triển của Liệt Diệm Kiếm Pháp, Tích Dương Kiếm Khí và Thiên Thanh Thuần Dương Kiếm tăng thêm 60%.
Võ Đang Tục GiaGiãn cách sử dụng Tàn Ảnh Quyết và Càn Khôn Quyết giảm 5 giây.
Ngũ Độc Tà HiệpSố lượng và trị số Tà Linh tối đa tăng 40%.
Ngũ Độc Cổ SưSát thương của Phong Cổ, Cuồng Phong Trảo và Vạn Cổ Thực Thiên tăng thêm 30%.
Dương Gia Thương KỵGiãn cách xuất chiêu của Dương Gia Bôn Lang Thương, Dương Gia Đảo Hải Thương, Bích Nguyệt Phi Tinh Thương giảm 30%.
Dương Gia Cung KỵSát thương của Lưu Quang Tuyệt Ảnh Tiễn tăng thêm 30%, giãn cách xuất chiêu giảm 5 giây.
Côn Lôn Thiên SưSát thương của Ngũ Lôi Chính Pháp Phù tăng thêm 30%, tỷ lệ xuất chiêu tăng 20%.
Thúy Yên Vũ TiênTỷ lệ xuất chiêu của tất cả kỹ năng tăng thêm 15%.
Thúy Yên Linh NữBách Hoa Ngọc Lộ Công hiện tại sẽ không giảm ảnh hưởng của sức mạnh đối với lực tấn công.
Minh Giáo Thánh ChiếnGiãn cách thi triển Chích Phong Toàn giảm 6 giây.
Minh Giáo Trận BinhNghiệp Hỏa Trận xuất chiêu sát thương tăng 30%. Ngũ Linh Quy Nguyên tăng tất cả thuộc tính 10 điểm.
Minh Giáo Huyết NhânTốc độ xuất chiêu Băng Huyết Ấn tăng 25%. Giản cách thi triển Thí Cảnh Trảo giảm 5 giây.

Lưu ý: Nhân vật của tất cả môn phái có thể đến NPC Hỏa Phụng Tử để xem trước các thuộc tính của trang bị Thanh Long Tướng Quân/Nguyên Soái thuộc hệ phái của mình.

Chưởng quản kính bút