Tính Năng

Công thức nâng cấp Hào hiệp vô hạ

 Nón 1 Nón Hào Hiệp +13
3 Thiên Môn Kim Lệnh
3 Thiên Cang Lệnh
15 Viêm Linh Bố.
200 Thái nhất lệnh
Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh Bài (nón).
Áo 1 Áo Hào Hiệp +13
3 Thiên Môn Kim Lệnh
3 Thiên Cang Lệnh
15 Ma Lang Giáp.
200 Thái nhất lệnh
Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh Bài (áo).
Quần 1 Quần Hào Hiệp +13
3 Thiên Môn Kim Lệnh
3 Thiên Cang Lệnh
15 Địa Long Giáp.
200 Thái nhất lệnh
Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh Bài (quần).
Ngọc 1 Hào Hiệp Giới hoặc 1 Hào Hiệp Bội
5 Thiên Môn Kim Lệnh
5 Thiên Cang Lệnh
20 Lưu Li Kim
200 Thái nhất lệnh
Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh (trang sức)
Vũ khí 1 Hào Hiệp Vũ Khí +13
8 Thiên Môn Kim Lệnh
8Thiên Cang Lệnh
30 Huyền Viêm Cương
300 Thái nhất lệnh
Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh (Vũ Khí)

Chưởng quản kính bút