Tính Năng

Phần thưởng train phó bản LSB, DHC

 


LƯƠNG SƠN BẠC             Phần thưởng Rương Bạc Lương sơn
                                                              Tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh 1 lần mở, nhận được 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Cường Hóa Quyển 12Da Ma Lang
Mảnh Thiên Cang 10Da Địa Long
Mảnh thiên cang 20Viêm Linh Ti
Mảnh Thiên Cang 100Huyền Viêm Thiết
Huân Chương Anh Hùng x2Tiên Âm Thạch
Huân Chương Anh Hùng x4Lôi Viêm Thạch
Huân Chương Anh Hùng x10Băng tinh Thạch
Tẩy Tâm 5 x1Túi Đá Quý Cấp 1
luyện lô 5 x1Túi Đá Quý Cấp 2
x1 thái nhất lệnhTúi Đá Quý Cấp 3
x3 thái nhất lệnhTúi Đá Quý Cấp 4
Linh Ngọc x1x5 thái nhất lệnh
Băng Tinh Thạch x3Hòa Thị Bích
Băng Tinh Thạch x1Nhân Sâm vạn năm

Rương Vàng Lương Sơn
Mở Rương Vàng bằng Thiên Kiêu Lệnh
                                                               Tiêu hao 8 Thiên Kiêu Lệnh mở Rương Vàng để nhận 8 vật phẩm ngẫu nhiên sau
Cường Hóa Quyển 12Da Ma Lang
Mảnh Thiên Cang 10Da Địa Long
Mảnh thiên cang 20Viêm Linh Ti
Mảnh Thiên Cang 100Huyền Viêm Thiết
Huân Chương Anh Hùng x2Tiên Âm Thạch
Huân Chương Anh Hùng x4Lôi Viêm Thạch
Huân Chương Anh Hùng x10Nhân Sâm vạn năm
Tẩy Tâm 5 x1Túi Đá Quý Cấp 1
luyện lô 5 x1Túi Đá Quý Cấp 2
x1 thái nhất lệnhTúi Đá Quý Cấp 3
x3 thái nhất lệnhTúi Đá Quý Cấp 4
Linh Ngọc x1x10 thái nhất lệnh
Băng Tinh Thạchx3Hòa Thị Bích
Cường Hóa Quyển 13Nhân Sâm vạn năm
Cường Hóa Quyển 14Băng Tinh Thạch
Cường Hóa Quyển 15
Thiên Cang Lệnh


ĐỊA HUYỀN CUNG


Phần thưởng Rương Bạc ĐHC
Tiêu hao 1                               Tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh 1 lần mở, nhận được 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Cường Hóa Quyển 12Da Ma Lang
Mảnh Thiên Môn x2Da Địa Long
Mảnh Thiên Môn x3Viêm Linh Ti
Mảnh Thiên Môn x20Huyền Viêm Thiết
Huân Chương Anh Hùng x2Tiên Âm Thạch
Huân Chương Anh Hùng x4Lôi Viêm Thạch
Huân Chương Anh Hùng x10Da Ma Lang x2
Tẩy Tâm 5 x1Túi Đá Quý Cấp 1
luyện lô 5 x1Túi Đá Quý Cấp 2
x1 thái nhất lệnhTúi Đá Quý Cấp 3
x3 thái nhất lệnhTúi Đá Quý Cấp 4
Linh Ngọc x1x5 thái nhất lệnh
Linh Ngọc x2Hòa Thị Bích
Băng Tinh ThạchNhân Sâm vạn năm
Rương Vàng ĐHC
      Mở Rương Vàng bằng Thiên Kiêu Lệnh
Tiêu hao 8                                Tiêu hao 8 Thiên Kiêu Lệnh mở Rương Vàng để nhận 8 vật phẩm ngẫu nhiên sau
Cường Hóa Quyển 12Da Ma Lang
Mảnh Thiên Môn x2Da Địa Long
Mảnh Thiên Môn x3Viêm Linh Ti
Mảnh Thiên Môn x20Huyền Viêm Thiết
Huân Chương Anh Hùng x2Tiên Âm Thạch
Huân Chương Anh Hùng x4Lôi Viêm Thạch
Huân Chương Anh Hùng x10Da Ma Lang x2
Tẩy Tâm 5 x1Túi Đá Quý Cấp 1
luyện lô 5 x1Túi Đá Quý Cấp 2
x1 thái nhất lệnhTúi Đá Quý Cấp 3
x3 thái nhất lệnhTúi Đá Quý Cấp 4
Linh Ngọc x1x10 thái nhất lệnh
Linh Ngọc x2Hòa Thị Bích
Cường Hóa Quyển 13Nhân Sâm vạn năm
Cường Hóa Quyển 14
Cường Hóa Quyển 15Băng Tinh Thạch
Thiên Môn Kim Lệnh

Chưởng quản kính bút