Tính Năng

Phần thưởng trồng bát nhã lớn

 PHẦN THƯỞNG
x5 ma đao thạch
x10 ma đao thạch
x15 ma đao thạch
x20 ma đao thạch
x5 thái nhất lệnh
x10 thái nhất lệnh
x2 luyện lô 5
x5 luyện lô 5
x50 1 trong 5 nguyên liệu sau huyền viêm thiết , viêm linh ti , lôi viêm thạch , da ma lang , ma địa long

Chưởng quản kính bút