Tính Năng

Vận Tiêu

  

Tính Năng Vận Tiêu

Nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến!

Tình hình thế sự càng lúc càng nguy biến, để khuếch thanh thế, các thế lực ngày đêm vận chuyển hàng ngàn thần binh bảo giáp cùng vô số châu báu hòng xây dựng lực lượng, tranh giành vị trí thống lĩnh giang hồ.

Đỉnh điểm, vùng đất Thiên ba dương phủ đã vô tình trở thành điểm nóng của việc tranh cướp hàng hóa. Hỡi nhân sĩ võ lâm, hãy gia nhập Tiêu Cục, tham gia tính năng Vận Tiêu để thu về cho phe mình nhiều bảo vật quý giá.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian vận Tiêu: Tất cả thời điểm trong ngày.
 • Thời gian cướp Tiêu: Từ 00h00 - 24h00 mỗi ngày.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhMô tả
Võ Lâm II
Trấn viễn Tiêu Đầu
 • Vị trí: Xuất hiện tại : Thiên Ba Dương Phủ (193/197).
 • Chức năng:
  • Nhận nhiệm vụ Vận Tiêu.
  • Nhận Tiêu Tốn: 10 Thiên Kiêu Lệnh
  • Đổi Tiêu Tốn: 5 Thiên Kiêu Lệnh
Võ Lâm II
Tiêu Xa
 • Nguồn gốc: Xuất hiện khi nhận nhiệm vụ Vận Tiêu.
 • Thời gian tồn tại: 30 phút kể từ khi nhận.
 • Chức năng: NPC nhiệm vụ Vận Tiêu/Cướp Tiêu.

Chi tiết nhiệm vụ

  • Nhân sĩ phải hộ tống Tiêu Xa đến NPC Thanh Hải Diêm Thương (Thất Lạc Nhai - 170/204) mới hoàn thành nhiệm vụ.

Võ Lâm II
Lưu ý

 • Mỗi ngày, nhân vật chỉ có thể nhận nhiệm vụ Vận Tiêu 05 lần.
 • Nhân vật có thể đổi tiêu xa không giới hạn.
 • Trong quá trình nhiệm vụ, nếu Tiêu Xa bị tiêu diệt hoặc hết thời gian quy định mà vẫn không đến được vị trí của Trạm cuối thì nhiệm vụ thất bại.
Cướp Tiêu
 • Từ 00h00 - 24h00, nhân sĩ có thể nhận nhiệm vụ Cướp Tiêu tại NPC Tiêu Đầu.


 • Nhân sĩ  truy tìm và tiến hành cướp Tiêu.
 • Nếu Cướp Tiêu thành công Nhặt bảo rương cướp tiêu và nhận phần thưởng
 • Lưu ý: Mỗi ngày nhân sĩ chỉ được nhận nhiệm vụ Cướp Tiêu 05 lần.

Phần thưởng Vận Tiêu .

 • Khi vận tiêu thành công, tùy loại Tiêu sẽ nhận được phần thưởng khác nhau.
 • Nhân sĩ phải trả nhiệm vụ mới nhận được phần thưởng.
Loại TiêuPhần thưởng Vận tiêu
Tiêu Xa Thường
 • 1 vũ khí 76 opt random ( có thể giao dịch) . - 100 triệu Kinh nghiệm.

Tiêu Xa Quan Trọng
 • "1 vũ khí 86 opt random ( có thể giao dịch). - 100triệu Kinh nghiệm. Và random 1 trong các phần thưởng sau: - 1 hộp mật tịch x25 % ( theo hệ phái ). - 2 tẩy tâm 5 - 2 luyện lô 5 - Sách pet 5( ngẫu nhiên )."
Tiêu Xa Quân Dụng
 • 1 vũ khí 86 opt random ( có thể giao dịch). -200triệu Kinh nghiệm.
  Và random 1 trong các phần thưởng sau:
  - 1 hộp mật tịch x25 % ( theo hệ phái )
  - 3 tẩy tâm 5
  - 3 luyện lô 5
  - Sách pet 5( ngẫu nhiên ).
Tiêu Xa Cơ Mật
 • 1 vũ khí 96 opt random ( có thể giao dịch) -230 triệu Kinh nghiệm.
  Và random 1 trong các phần thưởng sau:
  - 1 hộp mật tịch x25 % ( theo hệ phái )
  - 4 tẩy tâm 5
  - 4 luyện lô 5
  - Sách pet 5( ngẫu nhiên ).
Tiêu Xa Hoàng Gia1 vũ khí 96 opt random ( có thể giao dịch). 500 triệu Kinh nghiệm.
Và random 1 trong các phần thưởng sau:
- 2 hộp mật tịch x25 % ( theo hệ phái )
- 5 tẩy tâm 5
- 5 luyện lô 5
- 25 kinh mạch ngân nhân.
-Hắc Bạch Kỳ. (FIx tỉ lệ thấp)
-Sách pet 5 ( ngẫu nhiên).

Cướp tiêu

Loại TiêuPhần thưởng bảo hiểm
Tiêu Xa Thường
 • 50.00.000 kinh nghiệm.
Tiêu Xa Quan Trọng
 • 100.00.000 kinh nghiệm.
Tiêu Xa Quân Dụng
 • 200.00.000 kinh nghiệm.
Tiêu Xa Cơ Mật
 • 300.00.000 kinh nghiệm.
Tiêu Xa Hoàng Gia
 • 400.00.000 kinh nghiệm.
Chưởng quản kính bút