Tính Năng

Điểm năng động và phần thưởng

 

Năng động
Nhiệm vụ hàng ngày  -Tham gia 2 lần chiến trường chính
-Tham gia 4 lần tài nguyên chiến
-Hoàn thành 3 lần vận tiêu
100Năng ĐỘng
100 năng động
100năng động
Mỗi ngày có thể nộp 200 thiên kiêu lênh Nhận 300 năng động (1 lần /ngày)
Nhiệm vụ tiêu phí TKL -Mốc 100 TKL
-Mốc 200 TKL
-Mốc 500 TKL
-Mốc 700 TKL
-Mốc 1000 TKL
-Mốc 1500 TKL
-Mốc 2000 TKL
-Mốc 3000 TKL
-Mốc 5000 TKL
100 Năng động
200 Năng động
500 Năng động
700 Năng Động
1000 Năng động
1500 Năng Động
2000 Năng Động
3000 Năng Động
5000 Năng động
Phần thưởng năng động
 (Theo Mốc)
1000 năng động (nhận 1 lần duy nhất) 1 tỷ Exp (3 hộp mật tịch 25% khóa)
2000 năng động (nhận 1 lần duy nhất) 1 tỷ Exp (3 hộp mật tịch 25% khóa)
3000 năng động (nhận 1 lần duy nhất) 10 Trứng Linh Thú cao
5000 năng động (nhận 1 lần duy nhất) 1 tỷ Exp (5 hộp mật tịch 25% khóa)
6000 năng động (nhận 1 lần duy nhất) 2 tỷ Exp (5 hộp mật tịch 25% khóa)
8000 năng động (nhận 1 lần duy nhất) 2 tỷ Exp (10 hộp mật tịch 25% khóa)
10000 Năng động (nhận 1 lần duy nhất) 5hộp mật tịch 25%
15 Địa Long giáp
5 túi đá quý 4
12000 Năng động (nhận 1 lần duy nhất) 5hộp mật tịch 25%
15 Ma Lang giáp
5 túi đá quý 4
14000 Năng động (nhận 1 lần duy nhất) 5hộp mật tịch 25%
15 Viêm Linh Bố.
5 túi đá quý 4
18000 Năng động (nhận 1 lần duy nhất) 5hộp mật tịch 25%
15 Lưu Ly Kim
5 túi đá quý 4
20000 Năng động (nhận 1 lần duy nhất) 5hộp mật tịch 25%
15 Lưu Ly Kim
5 túi đá quý 4
25000 Năng động (nhận 1 lần duy nhất) 10 túi đá quý cấp 5
200 cặp tẩy tâm ll5
30000 Năng động (nhận 1 lần duy nhất) 10 túi đá quý cấp 6
1000 cặp tẩy tâm ll5

Chưởng quản kính bút