Tính Năng

Tích lũy Online nhận ngàn quà khủng

 Đến với võ lâm 2 miễn phí chỉ cần online cũng có quà.

Tích Lũy onlineNhận thưởng online Miễn phí (Tiêu hao 1 giờ tích lũy online)Nhận 5 tr kinh Nghiệm 5* 10^6 Exp
Nhận 20 vàng
1 mảnh mật tịch
2 mảnh thiên môn
10 Mảnh thiên cang (khóa)
1 Thiên Thạch Tinh Thạch (Khóa)
Nhận thưởng online Thu phí(Tiêu hao
1 giờ tích lũy online và 1000 kim phiếu)
Nhận 10 tr kinh Nghiệm 10^7 Exp
Nhận 100 vàng
1 mảnh mật tịch
1 túi đá quý lv 2
5 mảnh thiên môn
25Mảnh thiên cang (Khóa)
2 Thiên Thạch Tinh Thạch (Khóa)


Tham gia ngay tại NPC chủ phòng máy

Chưởng quản kính bút